UWAGA!
Zawody Regionalne, które miały się odbyć na Czarnej Górze 19.12.2015
są odwołane z powodu niekorzystnych warunków śniegowych.

Etapy szkolenia instruktorskiego

Demonstrator

Kurs: Kursy na stopień Demonstratora organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie.
Kurs na ten stopień podnosi umiejętności jazdy, w tym jazdy po bramkach, daje podstawy wiedzy o narciarstwie i ułatwia rozpoczęcie drogi do stopnia Instruktora PZN. Do kursu można przystąpić mając ukończone 12 lat.

Ważność: Stopień traci ważność po ukończeniu 16 lat.
Uprawnienia: Stopień Demonstratora umożliwia przystąpienie do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez obowiązku zaliczenia Kursu Kwalifikacyjnego. Demonstrator musi jednak po ukończeniu 16 lat potwierdzić swoje umiejętności na dowolnym egzaminie wewnętrznym kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskać odpowiedni czas przejazdu na Zawodach Regionalnych. Demonstrator ma prawo startować w Zawodach Regionalnych oraz Ogólnopolskich Zawodach Demonstratorów.

I ETAP - Kurs kwalifikacyjny

Kurs: Kursy kwalifikacyjne organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie. Kurs, oprócz roli dydaktyczno-szkoleniowej, spełnia rolę sita wyłapującego poprawnie jeżdżących narciarzy, którzy chcą uzyskać stopień instruktora. Kurs musi trwać co najmniej 7 dni. Uczestnik kursu powinien ukończyć 16 lat w roku, w którym uczestniczy w kursie. Nie zdanie egzaminu wewnętrznego na kursie kwalifikacyjnym wymaga powtórzenia kursu.

Ważność I etapu: Ważność I etapu wynosi 2 lata od ukończenia kursu, po tym czasie należy powtórzyć kurs. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu wewnętrznego jest pierwszym warunkiem dopuszczającym do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN. Drugim warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego czasu przejazdu w slalomie gigancie (GS) na Zawodach Regionalnych (odpowiednik 6pkt.). W Zawodach Regionalnych można startować dowolną ilość razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs i w sezonie następnym. W Zawodach Regionalnych można również wziąć udział przed kursem kwalifikacyjnym. Od sezonu 2006/2007 można nie zaliczać kursu kwalifikacyjnego pod warunkiem, że na Zawodach Regionalnych uzyska się 8pkt. Należy zdać teorię z kursu teoretycznego w czasie kursu na stopień Pomocnika Instruktora.

II ETAP - Pomocnik Instruktora PZN – stażysta

Kurs: Kursy na stopień Pomocnika Instruktora organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie. Kurs trwa 14 dni i jest zakończony egzaminem wewnętrznym (teoria, instruowanie i jazda techniczna). W programie kursu jest także slalom (SL), z którego sprawdzian jest wliczany do egzaminu wewnętrznego. Absolwent kursu po zdaniu egzaminu wewnętrznego uzyskuje wpis do „Indeksu Szkolenia” o ukończeniu kursu. Najpóźniej w sezonie następnym po ukończeniu kursu musi przystąpić do Egzaminu Regionalnego. Nie zdanie egzaminu w tym okresie wymaga powtórzenia kursu.

Egzamin Regionalny: Wydanie legitymacji Pomocnika Instruktora PZN (stażysty) następuje po zdaniu Egzaminu Regionalnego. Na Egzamin Regionalny składa się jazda techniczna (wybrane ewolucje i jazda terenowa) oraz slalom.
Uprawnienia: Stopień Pomocnika Instruktora PZN (stażysty) nie daje uprawnień do samodzielnego nauczania. Umożliwia dalszą kontynuację szkolenia na kursie instruktorskim oraz odbywanie praktyki w licencjonowanej szkole narciarskiej. Pomocnicy Instruktora mają prawo startować w Zawodach

Ważność etapu przejściowego – stopnia PI (stażysty): Ważność stopnia PI (stażysty) wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do centralnego kursu instruktorskiego. Jeżeli to nie nastąpi, musi odtworzyć ważność stopnia zdając ponownie Egzamin Regionalny. Po ponownym zdaniu Egzaminu Regionalnego ważność legitymacji wynosi 3 lata.

Pomocnik Instruktora PZN
Warunki otrzymania stopnia odnawialnego: Stopień Pomocnika Instruktora PZN uzyskuje się na: 1. Centralnym Kursie Instruktorskim. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie podczas egzaminów oceny średniej 6 lub 6,5 pkt. 2. Centralnym kursie na państwowy stopień instruktora rekreacji. Stopień Pomocnika Instruktora PZN może otrzymać instruktor rekreacji lub instruktor sportu (uprawnienia państwowe; dyscyplina – narciarstwo) po zdaniu Egzaminu Regionalnego i wstąpieniu do SITN.

Ważność stopnia: Ważność stopnia wynosi 3 lata. Po tym okresie okresowe doszkolenia (unifikacje), analogicznie jak w wypadku Instruktorów PZN, przedłużają ważność stopnia na kolejne trzy lata.
Uprawnienia: Prawo do samodzielnego prowadzenia szkolenia podstawowego (do poziomu skrętu z półpługu) w ramach licencjonowanej szkoły narciarskiej. Możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego pod warunkiem ważności legitymacji. Prawo startu w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów bez eliminacji w Zawodach Regionalnych.

III ETAP - Instruktor PZN

Kurs: Warunkiem uzyskania stopnia Instruktora PZN jest ukończenie kursu instruktorskiego. Kursy organizowane są wyłącznie przez Stowarzyszenie (Centralny Kurs Instruktorski) lub uczelnie wychowania fizycznego. Uczelnie wychowania fizycznego mają prawo przeprowadzenia kursu na stopień Instruktora PZN w ramach określonej specjalizacji wyłącznie dla swoich studentów (w Regulaminach określono precyzyjnie kierunki studiów upoważniające do udziału w kursie).

Uczelnia organizująca kurs występuje do Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na jego przeprowadzenie, dołączając potwierdzoną przez dziekanat listę studentów. Studenci muszą spełniać wszystkie kryteria obowiązujące Pomocników Instruktora.

Uprawnienia: 1. Prawo do samodzielnego szkolenia. 2. Prawo do legitymacji instruktora międzynarodowego – amatora (IVSI) na zasadach określonych odrębnie. 3. Możliwość ubiegania się o funkcję Instruktora Wykładowcy. 4. Możliwość ubiegania się o stopień Instruktora Zawodowego (ISIA) 5. Prawo startu w Ogólnopolskich i Regionalnych Zawodach Instruktorów

Ważność: Stopień podlega weryfikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata na kursie unifikacyjnym. Instruktor nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia, lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

Współpracujemy z:

pzn_logo01-b
logo_sitn-b